Hoe kunt u een klacht indienen bij het LBIO?

Klachtprocedure

Het LBIO doet al het mogelijke om zijn wettelijke taak – het innen van alimentatie – zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u op enig moment niet tevreden bent.

Bent u ontevreden over het LBIO?

Bent u niet juist behandeld door een medewerker, krijgt u onvoldoende (inhoudelijke) reactie op uw brieven of bent u ergens anders niet tevreden over?

Neem in zo’n geval (telefonisch of schriftelijk) contact op met de zaakbehandelaar of één van de collega’s. Laat duidelijk weten waarover u niet tevreden bent. Uw zaakbehandelaar (of zijn/haar collega) zal proberen uw ontevredenheid weg te nemen. Als dat is gelukt, is er sprake van een informeel afgehandelde klacht. Het LBIO zal zich vervolgens inspannen om u voldoende tevreden te houden. Informeel afgehandelde klachten worden door het LBIO zorgvuldig geregistreerd.

Een formele klacht indienen bij de directeur

Bent u toch niet tevreden met de behandeling van uw klacht door de zaakbehandelaar?

U kunt dan een formele klacht indienen bij de directeur van het LBIO. De klachtbehandelaar van het LBIO zal zo nodig telefonisch of schriftelijk contact met u zoeken. De klachtbehandelaar zal ook bekijken in hoeverre uw klacht opgelost kan worden. Als dat lukt wordt uw klacht als informele klacht afgehandeld en geregistreerd.

U kunt uw ontevredenheid of klacht ook direct kenbaar maken bij de directeur van het LBIO (dit heet het ‘kenbaarheidsvereiste’; hierna kunt u een eventuele klacht bij de Nationale ombudsman indienen). De klachtbehandelaar zal ook dan contact met u zoeken en bekijken of uw klacht kan worden weggenomen en informeel opgelost.

Voor de afhandeling van een formele klacht staat een wettelijke termijn van zes weken. Meestal zal het LBIO eerder een oordeel geven over uw klacht, maar in sommige gevallen kan deze termijn nog worden verlengd.  Een schriftelijke formele klacht kunt u dan richten aan de directeur van het LBIO. U kunt uw klacht ook mailen aan: stafbureau@lbio.nl. U kunt ook eerst contact zoeken met de klachtbehandelaar op telefoonnummer: 010 – 2894 929.

Wat doet het LBIO met uw klacht?

Indien het niet lukt om uw klacht informeel op te lossen, dan zal het LBIO een oordeel geven over uw klacht. U ontvangt dan een schriftelijke reactie op uw klacht van de directeur van het LBIO. Deze formeel afgehandelde klachten worden zorgvuldig geregistreerd.

Indien u het niet eens bent met het oordeel van het LBIO en van mening blijft dat het LBIO u tekort doet, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Nationale ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC ’s-Gravenhage.

Bij het afhandelen van een klacht houdt het LBIO zich aan hoofdstuk 9 (‘Klachtbehandeling’) van de Algemene wet bestuursrecht.