Tot welk moment is de betalingsplichtige partneralimentatie verschuldigd?

Als er al vóór 1 juli 1994 een alimentatieplicht bestond, eindigt de alimentatieregeling niet automatisch na een bepaalde periode, tenzij in het convenant of de beschikking wel een eindedatum is opgenomen.

Voor partneralimentatieverplichtingen die op of ná 1 juli 1994 door de rechter zijn vastgesteld, geldt dat de betalingsverplichting in principe maximaal 12 jaar duurt. Deze periode geldt voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan vijf jaar heeft geduurd.
Als u en uw ex-partner korter dan 5 jaar getrouwd zijn geweest/geregistreerd partner waren en er zijn geen kinderen, dan duurt de alimentatieplicht niet langer dan dat het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd.

 

Duur partneralimentatie vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 is er weer sprake van een wijziging van de duur van de partneralimentatie:

De partneralimentatie eindigt na de helft van de duur van het huwelijk met een maximale duur van 5 jaar. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt: huwelijken met jonge kinderen en langdurige huwelijken.

Bij huwelijken met kinderen wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar, omdat de partneralimentatie dan pas eindigt als het jongste kind 12 jaar is geworden.

Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar.

Daarnaast is er voor langdurige huwelijken een overgangsregeling gedurende de eerste 7 jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel: Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Let op: Deze overgangsregeling geldt dus voor alimentatiegerechtigden die op of voor 1 januari 1970 geboren zijn.