Hoe werkt het LBIO?

Het kan zijn dat u – om wat voor reden dan ook – de alimentatie niet of slechts voor een deel betaalt. De ontvangstgerechtigde kan dan het LBIO inschakelen.

Wanneer kan de ontvangstgerechtigde ons inschakelen?

Het LBIO int de alimentatie als u in gebreke blijft. Dat kunnen we alleen doen:

  • als de bijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • als de betalingsachterstand minimaal € 10,- is;
  • voor een achterstand die op het moment van uw verzoek niet ouder is dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd);
  • als u door de ontvangstgerechtigde op de hoogte bent gesteld van het bankrekeningnummer waarop u alimentatie over kan maken.

Wat gebeurt er als de ontvangstgerechtigde ons inschakelt?

Zodra de ontvangstgerechtigde ons een verzoek heeft gestuurd, gaan wij aan de slag om de inning weer op gang te brengen. Hieronder leest u wat dat voor u inhoudt.

Stap 1: Naar aanleiding van het verzoek vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen. U ontvangt hierover een brief. U moet ervoor zorgen dat wij binnen drie weken na deze brief een bewijs in handen hebben dat u (alsnog) hebt betaald. Zorgt u er dus voor dat u dat zo snel mogelijk doet.

Stap 2: U betaalt de volledige achterstand tijdig? Dan stoppen wij de bemiddeling tussen u en de ontvangstgerechtigde. Er volgen geen verdere stappen en er worden geen kosten in rekening gebracht.

U betaalt de achterstand niet volledig binnen de gestelde termijn?

Stap 3: Wij nemen de inning over en starten met de incassoprocedure. U bent dan niet slechts de 15% opslagkosten verschuldigd over de achterstand, maar ook over de maandelijkse alimentatie! Wij kunnen dan overgaan tot beslaglegging bij een werkgever of uitkeringsinstantie.

Stap 4: Blijkt dat (tijdelijk) geen beslag bij een werkgever of uitkeringsinstantie kan worden gelegd, dan schakelen wij in principe een gerechtsdeurwaarder in. Naast de eerdergenoemde opslagkosten komen dan ook de kosten voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor uw rekening.

Stap 5: We krijgen de achterstallige alimentatie binnen en storten het ontvangen bedrag, onder aftrek van opslagkosten (en eventuele executiekosten), zo spoedig mogelijk op de rekening van de ontvangstgerechtigde.

Stap 6: Is de achterstand volledig ingelopen? En betaalde u minimaal zes maanden achtereenvolgens uw maandelijkse alimentatie vermeerderd met de wettelijke opslagkosten aan ons? Dan sluiten wij het dossier. We verzoeken u vervolgens weer rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.
Zorgt u ervoor dat u in de toekomst blijft betalen. Daarmee voorkomt u dat de ontvangstgerechtigde opnieuw een beroep op ons doet. Bij een volgende overname van de inning verdubbelt steeds de termijn waarin u via het LBIO betaalt. De eerste keer betaalt u zes maanden via ons. Bij de tweede twaalf maanden. Bij de derde keer twee jaar enz.