Partneralimentatie herzien

Geplaatst op 15 juli 15

Op 19 juni 2015 hebben VVD, PvdA en D66 het wetsvoorstel herziening partneralimentatie naar de Raad van State gestuurd.

Met het voorstel wordt beoogd dat de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. De grondslag voor de betaling van partneralimentatie wordt veranderd, de berekening wordt eenvoudiger en de duur wordt korter. Hieronder worden de belangrijkste wijzingen kort toegelicht.

Grondslag

Een belangrijk punt is dat de grondslag waarop de partneralimentatie wordt gebaseerd wordt gewijzigd. Nu is dat nog de zogeheten lotsverbondenheid, in de toekomst is dat het inkomensverlies dat de ex-partner heeft geleden door het huwelijk. Is er geen sprake geweest van inkomensverlies door het huwelijk dan hoeft er dus geen partneralimentatie te worden betaald. De hoogte van de alimentatie is losgekoppeld van het welvaartsniveau tijdens het huwelijk. Met het nieuwe stelsel wordt gekeken naar het opleidingsniveau en de werkervaring voor het huwelijk om de hoogte te betalen.

Contractsvrijheid

Contractsvrijheid tussen partijen is het uitgangpunt en de wettelijke regeling is pas van toepassing als partijen niet zelf afspraken maken over de partneralimentatie.

Duur

De duur van de partneralimentatie wordt wettelijk beperkt. Heeft het huwelijk korter dan 3 jaar geduurd en zijn er geen kinderen dan is er geen partneralimentatie verschuldigd. Heeft het huwelijk langer dan drie jaar geduurd dan is de partneralimentatie voor de helft van de duur van het huwelijk verschuldigd met een maximum van 5 jaar. Hiermee is de duur van 12 jaar niet langer de norm. Echter in het geval de ex-partners samen kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar en de zorg is onevenredig verdeeld, dan duurt de partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is. Verder geldt een uitzondering voor huwelijken langer dan 15 jaar. Hier is de partneralimentatieplicht de helft van de duur van het huwelijk met een maximum duur van 10 jaar.

Nieuwe partner

Partneralimentatie stopt niet langer wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen. Het inkomensverlies ten gevolge van het huwelijk blijft immers bestaan na het vinden van een nieuwe partner.

Indexering

Nu is het nog zo dat de partneralimentatie ieder jaar wordt geïndexeerd. Deze indexatie wordt afgeschaft zodat de waarde van het bedrag langzaam daalt. Hiermee heeft de alimentatiegerechtigde meer prikkel om weer aan het werk te gaan.

Advies LBIO

Het LBIO krijgt een adviserende functie als (ex-)echtgenoten er niet zelf uitkomen of advies wenselijk vinden.

Overgangsrecht

Er is gekozen voor de zogenoemde “eerbiedigende werking”. Dit betekent dat het oude recht van toepassing blijft op oude gevallen. Hier is voor gekozen om geen rechtsonzekerheid te creëren. Zo telt voor het verkrijgen van een hypotheek nu de partneralimentatie mee, als dat opeens zou wegvallen zouden er problemen kunnen ontstaan.