Alles over scheiding

Als u hebt besloten om uit elkaar te gaan moet veel geregeld worden. Hoe gaat het met het huis? Waar gaan de kinderen wonen? Wie moet alimentatie betalen en hoe hoog moet dat zijn? Hoe verdelen we het vermogen? Kortom, u moet van alles regelen. Op deze site proberen we u zoveel mogelijk wegwijs te maken. Over veel onderwerpen kunt u informatie vinden. Deskundige medewerkers helpen u gratis bij het vinden van de juiste informatie en verstrekken u goede adviezen.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wanneer u een geregistreerd partnerschap hebt en u en uw partner gaan uit elkaar, dan moet het geregistreerd partnerschap worden ontbonden. Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap hebt u altijd een advocaat of notaris nodig en in bepaalde gevallen hebt u voor het ontbinden van het geregistreerd partnerschap een rechter nodig.

Ontbinding geregistreerd partnerschap zonder rechter

Als u en uw partner samen geen minderjarige kinderen hebben en u bent het onderling eens over het beëindigen van het geregistreerd partnerschap kunt u zonder tussenkomst van de rechter het geregistreerd partnerschap ontbinden. Hiervoor hebt u wel een advocaat of een notaris nodig. Het geregistreerd partnerschap wordt in deze gevallen ontbonden middels een overeenkomst die wordt opgesteld met de hulp van een advocaat of een notaris en wordt door beide partijen en de advocaat of notaris ondertekend. In deze overeenkomst geven partijen aan dat zij het geregistreerd partnerschap willen ontbinden en worden afspraken gemaakt over alimentatie, pensioen en de verdeling van de spullen.

Ontbinding geregistreerd partnerschap door de rechter

Als u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben bent u verplicht het geregistreerd partnerschap door de rechter te laten ontbinden. Via een advocaat wordt het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank ingediend. Ook in de gevallen dat er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, maar partijen er onderling niet uitkomen, wordt het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank ingediend middels een advocaat.

Scheiding van tafel en bed

Naast echtscheiding is het ook mogelijk om te scheiden van tafel en bed. U bent nog steeds getrouwd als u bent gescheiden van tafel en bed, maar u leeft niet meer samen met uw partner. Scheiding van tafel en bed kan een optie voor u zijn als u bijvoorbeeld wegens financiële redenen of geloofsovertuiging het huwelijk niet wenst te beëindigen, maar u en uw partner niet langer samen willen leven. Als u na scheiding van tafel en bed definitief uit elkaar wilt, kunt u het huwelijk laten ontbinden.

Voorlopige voorzieningen

In afwachting van de definitieve echtscheiding kan de rechter worden verzocht bepaalde zaken tijdelijk te regelen. Denk hierbij aan een tijdelijk vastgesteld bedrag aan partneralimentatie en voorlopig besluit wie van de partners in de echtelijke woning mag verblijven.

Scheiding

Wanneer u getrouwd bent en u en uw partner gaan uit elkaar, dan gaat u scheiden. Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Een echtscheiding verloopt altijd via de rechtbank en het verzoek tot scheiding moet altijd door een advocaat worden ingediend. Als u en uw partner het onderling eens zijn over de scheiding, kunt u beiden een advocaat in de arm nemen. Vraagt u alleen de echtscheiding aan of komt u er onderling niet uit, dan kunt u allebei een eigen advocaat nemen. Een mediator kan helpen indien u er onderling niet uitkomt. Als u en uw partner samen minderjarige kinderen hebben bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden de onderlinge afspraken over de kinderen vastgelegd zoals de kinderalimentatie en de omgangsregeling. Naast de kinderalimentatie en de omgangsregeling worden bij een scheiding nog veel meer zaken geregeld, zoals gezag over de kinderen en de verdeling van zorg en opvoeding van de kinderen, partneralimentatie, de verdeling van de spullen en het huis enz. De echtscheiding is definitief als deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Verbreken samenwoning

Wanneer uw relatie verbroken wordt en u niet getrouwd bent geweest met uw partner en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan met uw partner kan het toch zo zijn dat er bepaalde rechten zijn ontstaan en u bepaalde zaken moet regelen. Als u samen minderjarige kinderen hebt (en er is sprake van gezamenlijk gezag), moet u een ouderschapsplan opstellen en is er mogelijk kinderalimentatie. Daarnaast zijn er vaak spullen te verdelen en hebt u mogelijk samen een woning. Wanneer u er onderling niet uitkomt, kunt u bijvoorbeeld een mediator inschakelen om te bemiddelen.

Mediation

Als u gaat scheiden hebt u een keus om wel of niet te kiezen voor een mediationtraject. Wat is mediation? Als u en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator dan zal de mediator ervoor proberen te zorgen dat u onderling de zaken regelt en daarbij tot overeenstemming komt. Een mediator begeleidt u daarbij. U mag dan denken aan zowel juridische begeleiding als aan emotionele begeleiding. In de relatie is immers vaak veel gebeurd. Een scheidingsmediator treedt op als neutraal persoon en behartigt de belangen van beide partijen. Als een mediationtraject ten behoeve van de scheiding niet mogelijk of wenselijk is, dan krijgen beide partners een eigen advocaat. We noemen dit een echtscheidingsprocedure ‘op tegenspraak’. Beide partners bespreken met hun advocaat de eigen gewenste uitkomst ná de scheiding. Vervolgens bekijken de advocaten of en hoe met elkaar tot overeenstemming kan worden gekomen.

Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen, zijn zij wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. Een ouderschapsplan regelt afspraken over de verzorging en de opvoeding hun kinderen. Dat geldt voor (nog) gehuwden en geregistreerde ouders, maar ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Wat moet in ieder geval worden opgenomen in het ouderschapsplan?
In het ouderschapsplan staan:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

Daarnaast kunnen ouders ook andere afspraken opnemen. Ouders kunnen dus samen een ouderschapsplan opstellen dat door beiden moet worden ondertekend. Het LBIO heeft voorbeelden van ouderschapsplannen die u hier kunt downloaden. Een voorbeeld van een ouderschapsplan dat voldoet aan de minimale wettelijke vereisten kunt u hier downloaden. Een uitgebreidere versie van een ouderschapsplan vindt u hier. Soms lukt het niet om een ouderschapsplan te maken als u er niet samen uitkomt. In dat geval kunt u wel een verzoek bij de rechtbank indienen om te scheiden. Daarin moet wel worden aangegeven waarom het maken van een ouderschapsplan niet gelukt is.

Alimentatie

Er is een wettelijke plicht voor onder andere echtgenoten en ex-echtgenoten om elkaar te onderhouden. Dat geldt ook voor ouders voor hun kinderen. Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud die iemand nodig heeft om te kunnen leven. Het gaat dan meestal om een bedrag dat u regelmatig krijgt of moet betalen. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
  • ouders voor hun kinderen
  • stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.
Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt.

Wilt u meer weten, kijkt u dan bij de veelgestelde vragen bij (echt)scheiding.

Wilt u een alimentatieberekening aanvragen? Klik dan hier!