Wet en regelgeving

Om haar taken goed uit te voeren moet het LBIO zich aan een aantal wettelijke regels houden.

Specifieke wetgeving

  • Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudbijdragen (Staatsblad 1995, 198)
  • Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties, 17 november 1993 (Staatsblad 1993, 604)
  • Verdrag van New York (Tractatenblad 1996, 54)
  • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de geldend making van verplichtingen tot het levensonderhoud; Washington, 30 mei 2001, Tractatenblad Syst. 23 (2001)
  • Wet op de jeugdzorg (Staatsblad 2004, 306 en 2004, 703)
  • Besluit van 1 november 2006, houdende wijziging van het Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties in verband met aanpassing
    van enkele bedragen (Staatsblad 2006, 545)
  • Artikel 1:408 Burgerlijk Wetboek

Uw gegevens in vertrouwde handen
Het LBIO is gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Inzage dossier
U wilt uw dossier inzien? Dat kan. Want wij hebben ons te houden aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’. Om inzage aan te vragen stuurt u een schriftelijk gemotiveerd verzoek aan de directeur van het LBIO. U kunt ook een kopie van uw dossier vragen. Daarvoor brengen we overigens wel de kosten bij u in rekening. We vertellen u van te voren over de hoogte van deze kosten.

Een klacht over het LBIO?
Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen. Maar soms kan er iets misgaan: onze handeling is niet volledig of niet correct. Het kan zijn dat u daarover een klacht wilt indienen. In dat geval handelen wij uw klacht af volgens de regels die in hoofdstuk 9 (Klachtbehandeling) van de ‘Algemene wet bestuursrecht’ staan.
Hebt u een klacht? Neemt u dan contact op met de afdeling die uw zaak behandelt en laat weten waarover u niet tevreden bent. Waar mogelijk proberen wij uw klacht op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kunt u zich schriftelijk met uw beklag tot de directeur wenden. Nog steeds niet tevreden? Dan kunt u naar de Nationale ombudsman:
Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag