Wat gebeurt er als u ons inschakelt?

Stap 1: Naar aanleiding van uw verzoek vraagt het LBIO de betalingsplichtigede verschuldigde betalingen rechtstreeks aan u te betalen.

De betalingsplichtige moet ervoor zorgen dat wij binnen twee weken na ons verzoek een bewijs in handen hebben dat hij of zij (alsnog) heeft betaald of een bewijs dat u geen verdere inmenging van het LBIO wenst. Mocht u de verschuldigde betaling ontvangen of een regeling met de betalingsplichtige treffen, dan horen wij dat uiteraard ook graag van u.

Het LBIO probeert in deze twee weken om de betalingen op gang te brengen. In sommige gevallen zal het LBIO proberen te bemiddelen. Uiteraard doen wij dit alleen als u dit op prijs stelt. Na de twee weken kan het nog vier weken duren voordat wij weer contact met u opnemen. Het kan zijn dat wij een uitgebreid onderzoek moeten verrichten naar de adresgegevens van de betalingsplichtige. In dat geval kan de termijn van zes weken uitlopen.

Stap 2: Betaalt de betalingsplichtige tijdig de volledige achterstand of geeft u aan dat verdere actie niet noodzakelijk is omdat u bijvoorbeeld een regeling hebt getroffen met de betalingsplichtige? Dan sluiten wij de zaak en informeren wij u hierover. Er volgen geen verdere stappen en de betalingsplichtige hoeft geen kosten aan het LBIO te betalen.

Betaalt de betalingsplichtige de achterstand niet volledig? Dan nemen wij de inning over en vervolgen de incassoprocedure. De betalingsplichtige moet dan opslagkosten gaan betalen aan het LBIO.

Stap 3: De incassomaatregelen die we kunnen treffen zijn loonbeslag of het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder. Die maatregelen kunnen we niet zomaar nemen. We moeten eerst uitgebreid verhaalsonderzoek verrichten.

Dragen we de inning over aan de deurwaarder? Dan moet u er rekening mee houden dat het minimaal vier maanden duurt voordat u eventueel geld ontvangt. Het kan ook zijn dat de deurwaarder geen mogelijkheden heeft om tot inning te komen. De deurwaarder sluit dan de zaak en het LBIO informeert u hierover.

Stap 4: Indien het LBIO gelden ontvangt,  storten wij het ontvangen bedrag, onder aftrek van opslagkosten (en eventuele executiekosten), zo spoedig mogelijk op uw rekening.

Het kan zijn dat de betalingsplichtige de achterstallige alimentatie betaalt zonder rekening te houden met verschuldigde opslagkosten. In dat geval krijgt u bij uw eerste betalingen een lager bedrag dan wat u aan alimentatie per maand zou moeten ontvangen. Zodra de betalingsplichtige ook de opslagkosten betaalt, krijgt u uw volledige alimentatie op uw rekening gestort.

Stap 5: Is de achterstand in alimentatie en kosten volledig ingelopen en betaalde de betalingsplichtige minimaal zes maanden achtereenvolgens aan ons? Dan sluiten we het dossier. We dragende betalingsplichtige op weer rechtstreeks aan u te betalen. Blijft hij of zij in de toekomst weer in gebreke? Dan kunt u opnieuw een beroep op ons doen. Bij een volgende overname van de inning verdubbelt steeds de termijn waarin de betalingsplichtige via het LBIO betaalt. Bij uw eerste verzoek aan het LBIO moet hij of zij zes maanden via ons betalen. Bij uw tweede verzoek zijn dat twaalf maanden. De derde keer twee jaar…