Wat houdt paspoortsignalering en inhouding van het paspoort in?

Het LBIO kan een verzoek doen om een paspoort van een alimentatieplichtige te laten signaleren of verzoeken het paspoort in te houden. De gegevens van de alimentatieplichtige worden dan opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Zodra de gegevens van een persoon zijn opgenomen in het RPS kan die persoon geen nieuw paspoort meer aanvragen. Dit kan alleen als iemand een Nederlands paspoort heeft, want het LBIO heeft niet de mogelijkheid een niet-Nederlands paspoort te laten signaleren. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS.

Het verzoek van het LBIO om iemand in het RPS op te laten nemen of het paspoort in te houden is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit besluit kan een alimentatieplichtige bezwaar aantekenen bij het LBIO of ertegen in beroep gaan.

Het LBIO moet iemand altijd eerst in de gelegenheid stellen om de alimentatie te betalen voordat het LBIO een verzoek mag doen om iemand in het RPS op te laten nemen. Als iemand blijft weigeren om te betalen en er daarnaast een achterstand in de betaling van de alimentatie is van minimaal € 5000 kan om opname in het RPS worden verzocht. Het LBIO kan alleen vragen om het paspoort in te houden als de achterstand hoger is dan € 50.000,00.

Opname in het RPS is in uitzonderlijke situaties ook mogelijk als de alimentatieplichtige in Nederland staat ingeschreven. Hier moet echter duidelijk gemotiveerd worden aangegeven waarom het vermoeden bestaat dat betrokkene zich aan zijn betalingsverplichting zal onttrekken (bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat de alimentatieplichtige Nederland zal verlaten om zo onder de alimentatieverplichting uit te komen).

Alle gronden voor opname van iemands gegevens in het RPS staan in de artikelen 18 tot en met 24 en artikelen 47 en 49 van de Paspoortwet (Ppw). Deze gronden richten zich op het beschermen van een fundamenteel belang van de samenleving. In artikel 22 van de paspoortwet staat dat als een persoon een betalingsverplichting aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen niet is nagekomen en het gegronde vermoeden bestaat bovendien dat de persoon de betalingsverplichting niet wil nakomen opname in het RPS mogelijk is.

In uitzonderlijke gevallen kunnen personen die zijn opgenomen in het RPS toch een paspoort krijgen. De aanvrager moet dan wel een zwaarwegend belang hebben om te reizen, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden van een naaste. Daarnaast moet de persoon dit zwaarwegende belang kunnen bewijzen met schriftelijke stukken, denk hierbij aan een akte van overlijden of een medische verklaring. De uitgevende instantie kan in dat geval een paspoort verstrekken voor een bepaalde tijd.

 

Bezwaar en beroep

Een bezwaar dient u in als het niet eens bent met het besluit van het LBIO om uw gegevens op te laten nemen in het RPS. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw en nemen een ‘beslissing op bezwaar’.

U kunt schriftelijk bezwaar indien bij het LBIO als u het niet eens bent het besluit van het LBIO om een verzoek in te dienen om uw gegevens op te laten nemen in het RPS.

U moet binnen 6 weken nadat het besluit aan u bekend is gemaakt bezwaar bij het LBIO indienen.

De bezwaarbrief kunt u sturen naar stafbureau@lbio.nl onder vermelding van ‘bezwaar RPS’.

In de brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (een kopie van dit besluit);
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Een bezwaar indienen kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mag natuurlijk wel een advocaat inschakelen.

Bent u het niet eens met de ‘beslissing op bezwaar’, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank bekijkt dan of wij de juiste beslissing hebben genomen.

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid | Brochure | Rijksoverheid.nl