Wat gebeurt er als de ontvangstgerechtigde ons inschakelt? - LBIO

Wat gebeurt er als de ontvangstgerechtigde ons inschakelt?

Zodra de ontvangstgerechtigde ons een verzoek heeft gestuurd, gaan wij aan de slag om de inning weer op gang te brengen. Hieronder leest u wat dat voor u inhoudt.

Stap 1: Naar aanleiding van het verzoek van de ontvangstgerechtigde vraagt het LBIO u de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan hem of haar te betalen.

U ontvangt een brief van het LBIO over het verzoek van de ontvangstgerechtigde. U moet er voor zorgen dat wij binnen twee weken na ons verzoek aan u een bewijs in handen hebben dat u (alsnog) hebt betaald. Zorgt u er dus voor dat u dat zo snel mogelijk doet.

Stap 2: U betaalt de volledige achterstand tijdig? Dan stoppen wij de bemiddeling tussen u en de ontvangstgerechtigde . Er volgen geen verdere stappen en er worden u geen kosten in rekening gebracht.

U betaalt de achterstand niet volledig binnen de gestelde termijn?

Stap 3: Wij nemen de inning over en starten met de incassoprocedure. U bent dan niet slechts de 15% opslagkosten verschuldigd over de achterstand, maar ook over de maandelijkse alimentatie! Wij kunnen dan overgaan tot beslaglegging bij een werkgever of uitkeringsinstantie.

Stap 4: Blijkt dat (tijdelijk) geen beslag bij een werkgever of uitkeringsinstantie kan worden gelegd, dan schakelen wij in principe een gerechtsdeurwaarder in. Naast de eerdergenoemde opslagkosten komen dan ook de kosten voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor uw rekening.

Stap 5: Betalingen die wij ontvangen worden, onder aftrek van opslagkosten (en eventuele executiekosten), zo spoedig mogelijk op de rekening van de ontvangstgerechtigde gestort.

Stap 6: Is de achterstand volledig ingelopen? En betaalde u minimaal zes maanden achtereenvolgens uw maandelijkse alimentatie vermeerderd met de wettelijke opslagkosten aan ons? Dan sluiten we het dossier. We verzoeken u vervolgens weer rechtstreeks aan de ontvangstgerechtigde te betalen.

Zorgt u ervoor dat u in de toekomst blijft betalen. Daarmee voorkomt u dat de ontvangstgerechtigde opnieuw een beroep op ons doet. Bij een volgende overname van de inning verdubbelt steeds de termijn waarin u via het LBIO betaalt. De eerste keer betaalt u zes maanden via ons. Bij de tweede twaalf maanden. Bij de derde keer twee jaar enz.

Video over de werkwijze van het LBIO

Hieronder een video over de werkwijze van het LBIO.